بوفه

بوفه

 1. بوفه 1

  کباب کوبیده 2 سیخ - پلو ساده - نوشابه قوطی - سالاد فصل - مخلفات
 2. بوفه 2

  مرغ - زرشک پلو - نوشابه قوطی - سالاد فصل - مخلفات
 3. بوفه 3

  جوجه کباب - پلو ساده - نوشابه قوطی - سالاد فصل - مخلفات
 4. بوفه 4

  مرغ - کباب کوبیده - فسنجان گوشت - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 5. بوفه 5

  جوجه کباب - کباب کوبیده - فسنجان گوشت - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 6. بوفه 6

  جوجه کباب - کباب کوبیده -  شیرین پلو - پلو ساده - شیرین پلو - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
بوفه
بوفه

بوفه

 1. بوفه 7

  مرغ - کباب کوبیده - پلو ساده - باقلا پلو - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 2. بوفه 8

  جوجه - کباب کوبیده - ژیگو - فسنجان - شیرین پلو - پلو ساده - باقلا پلو - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 3. بوفه 9

  جوجه کباب - کباب کوبیده - فسنجان - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 4. بوفه 10

  مرغ - کباب کوبیده - پلو زعفرانی - زرشک پلو مخصوص - نوشابه قوطی - سالاد فصل - مخلفات
 5. بوفه 11

  جوجه کباب - کباب کوبیده - پلو ساده - نوشابه قوطی - سالاد فصل - مخلفات
 6. بوفه 12

  جوجه کباب - کباب کوبیده - پلو ساده - فسنجان - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات

بوفه

 1. بوفه 13

  جوجه کباب - کباب کوبیده - ماهی - فسنجان - ژیگو - ته چین مرغ - باقلا پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 2. بوفه 14

  مرغ - ماهیچه ژیگو - کباب لقمه - قیمه یزدی - ته چین گوشت - شیرین پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 3. بوفه 15

  مرغ - رولت گوشت - فسنجان - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 4. بوفه 16

  جوجه کباب - کباب لقمه - شنسیل مرغ - فسنجان - ژیگو - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 5. بوفه 17

  کباب کوبیده - جوجه کباب - رولت گوشت - فسنجان - باقلا پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 6. بوفه 18

  روتی مرغ - کباب لقمه - قیمه یزدی - ته چین گوشت - باقلا پلو - پلو ساده -نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
بوفه
بوفه

بوفه

 1. 19 بوفه

  کوبیده گوشت - کوبیده گوشت زعفرانی - فسنجان - باقلا پلو - پلو ساده - ژله - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 2. 20 بوفه

  جوجه کباب - کباب لقمه - قیمه یزدی- باقلا پلو - شیرین پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 3. 21 بوفه

  جوجه کباب - کباب لقمه - فسنجان - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 4. 22 بوفه

  جوجه کباب - کباب لقمه - بره کباب - فسنجان - ژیگو - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 5. 23 بوفه

  جوجه کباب - کباب لقمه - بره بریانی - فسنجان - مرغ زعفرانی - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات
 6. 24 بوفه

  جوجه کباب - کباب لقمه - روتی مرغ - بره بریانی - فسنجان - ژیگو - قیمه یزدی - شیرین پلو - باقلا پلو - پلو ساده - نوشابه قوطی - ژله - سالاد فصل - مخلفات

تماس با ما

یزد – صفائیه – میدان ریاضی - بلوار ابن سینا - روبروی بیمارستان شهید صدوقی

98-35-38287610-20-30-40+

info@raho-ma.ir